งานเสวนา รวมพลคนสู้ทุน...(ผูกขาด) วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(view = 2415)

เสวนา “รวมพลคนสู้ทุน...(ผูกขาด)”
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต, มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
•หัวข้อ “จะอยู่กันอย่างไร เมื่อทุนครอบงำประเทศไทย” โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
•หัวข้อ “เกษตรสารเคมี วิถีที่ต้องยุติ” โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
•หัวข้อ “การผูกขาดพันธุ์พืชในระบบเกษตรและอาหาร” โดยคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
•หัวข้อ “กัญชาไทย ทำไมติดล็อค” โดยคุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

•หัวข้อ “พลังงานไทย ผลประโยชน์ของคุณ หรือ ผลประโยชน์ของทุน” โดย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต
•หัวข้อ “อนาคตโทรคมนาคมไทยในยุคอำนาจนิยมอุปถัมภ์ทุนนิยมอภิสิทธิ์” โดยคุณสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช.
•หัวข้อ “สารพัดค่าโง่ โง่เท่าไหร่ ไม่รู้จักจำ” โดย อ.คมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต
•หัวข้อ “ระวัง ทุนครอบงำ คลองไทย” โดยคุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
•กล่าวสรุป รวมพลคนสู้ทุน โดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต


สรุปการเสวนา รวมพลคนสู่ทุน(ผูกขาด)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
คุณณรงค์ โชควัฒนา กล่าวเปิด ผมตั้งใจมาให้กำลังใจวิทยากร เห็นหัวข้อจึงตั้งใจมาฟังว่ามีอะไรเป็นข้อคิดดีๆมาช่วยบ้านเมืองได้ คำว่าทุนในทรรศนะของผมมี 2 อย่างคือทุนแข่งขันกับทุนผูกขาด ทุนแข่งขันเป็นทุนที่ดีเพราะทำให้สินค้าราคาถูกลง ส่วนทุนผูกขาดจะกลายเป็นทุนครอบรัฐหรือครอบโลก มีอิทธิพลต่อรัฐและการเมือง จะทำให้สินค้าราคาแพง การบริหารบริษัทลักษณะนี้จะเอาเปรียบผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจต้องให้เป็นเศรษฐกิจแบบแข่งขันเท่านั้น วันนี้เราต้องช่วยกันคิดว่าจะร่วมกันเข้ามาดูแลประเทศกันได้อย่างไร

เสวนาช่วงที่ 1
รศ.วิวัฒน์ชัย อัตถากร/คุณวิทูรย์ เลี่ยมจำรูญ/ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา/คุณรสนา โตลิตระกูล ดำเนินรายการโดย คุณอิฐิบูรณ์ อ้นวงษา

1.จะอยู่กันอย่างไรเมื่อทุนครอบงำประเทศไทย โดย รศ.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

เมื่อเราพูดถึงทุน จะหมายถึงยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นทุนผูกขาด กินรวบ หรือบางทีเรียกว่าทุนนิยมอภิสิทธิ์ชน อาศัยระบบอุปถัมภ์พรรคพวก บางบริษัททำธุรกิจค้าขายที่สามารถครอบงำเศรษฐกิจไทย มีอำนาจเหนือตลาด เหนือคนทำธุรกิจอิสระทั่วไป ขณะนี้ไปแทรกซึมทุกอณูในวิถีชีวิตเรา ไม่เว้นแม้แต่ไข่ปิ้ง ข้าวเหนียวหมูปิ้ง พ่อค้า แม่ค้ารายย่อยริมถนนเริ่มตายกันระนาว ธุรกิจห้องแถวเริ่มตายไปเรื่อยๆ ธุรกิจผูกขาดพวกนี้มีสายป่านยาวยิ่งทำให้คนไทยทุกข์ยากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการครอบงำทรัพยากรที่เห็นชัดคือ อาหารปรุงสุกที่แพงขึ้น ขนส่ง รถเมล์เพิ่มขึ้น ทั้งหมดเป็นเพราะราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ประชาชนพยายามเสนอแนะมาตลอดในทางออกทางแก้แก่รัฐบาล คสช. แต่กลับไม่ได้รับการแยแสเลย ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำก็ยังเห็นได้ชัด รวมทั้งการขาดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การขาดอำนาจในการเข้าถึงทรัพยากร ผลลัพธ์จึงเป็นความไม่ถูกต้องชอบธรรม สรุปทุนผูกขาดเกิดจากปัจจัยภายในและจากระบบโลก 1. ทำให้เป็นคนตื่นรู้ 2. พิทักษ์สิทธิตนเอง 3. เปลี่ยนพฤติกรรม 4. เคลื่อนไหวชูเรื่องอาหารปลอดภัย ทางออกคือ จัดระเบียบใหม่ทรัพยากรไทยยั่งยืนสู่คนไทยทั่วหน้าซึ่งเราต้องคิดค้นกันต่อ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากพลังประชาชน

2. เกษตรเคมี วิถีที่ต้องยุติ โดยศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

คนไทยเราถูกกระทำมานาน พื้นที่เรามีน้อยลิดนำเข้าสารเคมีพิษมากมหาศาล หมอทุกคนในประเทศไทยจะต้องเจอคนที่เสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบต่อสารเคมีเหล่านี้ MPTP มีโครงสร้างเหมือนพาราควอทจะทำให้เกิดโรคพาร์กินสันเฉียบพลัน ต่อมาก็พบว่าทำให้เกิดโรคทางสมองหรือพาร์กินสันเพิ่มขึ้นหลายเท่า ข้อสำคัญคือ อเมริกาให้เกษตรกรที่จะใช้สารเคมีต้องควบคุมต้องแจ้งเมื่อใช้ ดังนั้น ถ้าบอกว่าใช้ปริมาณน้อยไม่เป้ฯไร แต่มันสะสมทุกวันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ก.เกษตร ทำไมยังปล่อยให้ใช้อยู่ หน่วยงานรัฐทำอะไรอยู่ นี่คือ กรมวิชาการเกษตรทำได้อย่างไรที่ยอมบอกผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ล่าสุดไกลโฟเสททำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งบริษัทไบเออร์แพ้คดีเพราะเกษตรผู้ใช้พบว่าเป็นโรคชิดนี้ ในรายงานวารสารทางสมองบอกว่ามีคนกินไกลโฟเสท ทำให้สติปัญญาเสื่อม ชัดเจนว่าไกลโฟเสททำให้เกิดโรคสมองชัดเจน เมื่อทดสอบเชาวน์ปัญญาก็เสื่อมอีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติในเรื่องเพศสภาพขณะที่เด็กอยู่ในท้องแม่จะมีฮอร์โมนบางตัวถูกเปลี่ยนแปลงไปมีผลในการกำหนดเพศ ในรายงานล่าสุดไม่ว่าสารเคมีชนิดไหนมีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น ในประเทศไทยเราทุกวันนี้ไปหากตรวจแม่น้ำลำคลอง อ่างเก็บน้ำ พบว่ามีสารเคมีตกค้าง แต่ภาครัฐกลับตรวจไม่พบเลย ไกลโฟเสทก็พบในน้ำประปาหมู่บ้านมันก็ส่งผลไปถึงการแบนสินค้าเกษตรไทยของบางประเทศเพราะพบสารตกค้าง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพ่นพิศคนไทย ทำคนไทยตาย 1715 คน/ปี เป็นคำถามว่าทำไมคนไทยต้องเผชิญกับโรคมะเร็งกันมากขึ้น ต่อให้มียาดีแค่ไหน มีน้ำมันกัญชาก็ช่วยไม่ได้ เพราะต้นเหตุมาจากสารเคมี อีกกี่ชีวิตจึงจะสามารถแบนสารเคมีได้สำเร็จ ในขณะนี้มีการบิดเบือนสารเคมี/สิ่งที่อันตรายให้ถูกกฎหมาย ซึ่งกรรมการวัตถุอันตรายบอกว่าสารพิษไม่อันตรายให้ใช้ต่ออีก 2 ปีแล้วจะศึกษาผลกระทบว่ามีอะไร ยังโชคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาปกป้องประเทศไทยบอกว่าต้องหยุดการใช้สารเคมีภายในสิ้นปีนี้ ถ้าไม่หยุดจะเรียกมาสอบสวนต่อ โดยสรุป คนไทยเพียงแค่ร้องขอความปลอดภัยในชีวิตจากอาหารปลอดสารพิษเท่านั้นเอง

3. การผูกขาดพันธ์พืชในระบบเกษตรและอาหาร โดย คุณวิทูรย์ เลี่ยมจำรูญ

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้าขายสารเคมีและพันธ์พืชก็คือกลุ่มทุนเดียวกัน พันธ์พืชเป็นหัวใจของระบบอาหาร ศูนย์กลางความหลากหลายของพันธ์พืช มี 10 แห่งทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งของความหลากหลาย ทรัพยากรพันธุกรรมที่หลากหลาย เช่น พันธ์ข้าวพื้นบ้านมันมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการมากกว่าข้าวที่เรากินกันในท้องตลาด แต่สิ่งเหล่านี้จะหายไปจากการผูกขาด เวลาเราพูดถึงระบบอาหารเราจะมีห่วงโซ่การผลิต 5 แท่ง อาหาร พันธ์ พันธ์พืช ปุ๋ย สารเคมี แต่ปัจจุบัน ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ไม่อยู่ในมือของเกษตรกรอีกต่อไป มันถูกผูกขาดโดยบริษัทขาดใหญ่ เราเปลี่ยนจากพืชพันธุ์ระบบห่วงโซ่อาหารไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในมือของบริษัททุนขนาดใหญ่ ความหลากหลายหายไป ประเด็นสำคัญคือพันธุ์พืชคือหัวใจของระบบอาหาร ถ้าควบคุมพันธุ์พืชได้ก็จะควบคุมระบบอาหารได้ทั้งหมด อิทธิพลของบรรษัทเกษตร เช่น มอนซานโต้ ดูปองค์ ซินเจนกา เหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มทุนสารเคมี ประเทศไทยปัจจุบันเป็นการรวมศูนย์ของผู้ประกอบการบางรายในระบบอาหาร เมล็ดพันธุ์ผักอยู่ในมือของบริษัทเดียว ต่อไปชีวิตของเราก็จะพึ่งพาอาหารจากบริษัทเดียว สิ่งที่บริษัทขนาดใหญ่ต้องการคือควบคุมวิถีชีวิตเราทั้งหมด เช่น พันธุ์พืชจากบริษัทเหล่านี้ห้ามปลูกต่อ ห้ามคัดเลือกพันธ์ ห้ามวิจัยต่อ สิ่งนี้จะทำลายระบบอาหาร ห่วงโซ่อาหารในที่สุด ดังนั้น จึงมีการผลักดัน พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช แต่กลับเป็นการขยายการผูกขาดของบรรษัท เปิดประตูโจรสลัดชีวภาพ ละเมิดสิทธิเกษตรกร

4. กัญชาไทย ทำไมติดล็อค โดย คุณรสนา โตสิตระกูล

กรณีเรื่องกัญชา รุชโซ่บอกว่า มนุษย์เกิดมาเสรีแต่ถูกโซ่ตรวนของกฎหมาย กัญชากับเรื่องพลังงานก็เกี่ยวพันกันถูกโซ่ตรวนของกฎหมายไม่ให้เอาไปใช้ได้ มนุษย์โบราณหมื่นปีพบว่ามีกัญญาอยู่ในซากด้วย กัญหาเคยเป็นยุทธปัจจัยของหลายประเทศ เสื้อผ้าของคนในยุคอาณานิยมล้วนทอมาจากกัญชง เป็นอาหาร หรืออะไรต่างๆมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์มาก ความสำคัญของกัญชาจึงใกล้เคียงกับแสงแดดที่มีผลต่อชีวิตเรา แต่รัฐก็มาเดินบังแดดเอาไว้ เพราะไปขัดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมาย เพราะกัญชาจะทำให้มนุษย์สามารถพึ่งตนเองได้ สารกัญชา(คานาบินอยด์) เป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเรา เป็นสารที่จะปรับความสมดุลของร่างกายถ้าร่างกายเราขาดสมดุลไปเราสามารถใช้กัญหามาปรับสมดุลได้ แหล่งของการเกิดโรคในการแพทย์ตะวันออกเชื่อในเรื่องความสมดุล ต่อมาทำไมกัญชาจึงกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมีบริษัทเอาไปทำอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเป็นการผูกขาดระดับโลกเป็นการเมืองระดับโลกได้ แล้วก็ส่งผลสะท้อนเข้ามาในสังคมไทย คือสถาบันร็อกกี้เฟลเลอร์มาจัดระบบการแพทย์ไทยมีการปฎิรูประบบการแพทย์ต่างๆ และมีการออกแบบให้กัญชาเป็นยาเสพติด และบริษัทร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันกัญชา ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเมืองระดับโลก ทั้งที่เราเคยใช้กัญชามามากกว่า 300 ปี แต่เราก็ต้องออกหลักเกณฑ์ตามการเมืองโลกขึ้นมาเช่นกัน กัญชาที่อยู่ในแพทย์แผนไทยมากกว่า 900 ตำรับมีการลักลอบใช้ทางการแพทย์มาโดยตลอด ประชาชนทั่วไปก็เอามาใส่แกงไก่ ก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลอด แต่ขบวนการต่อสู้ของประชาชนในยุโรปและอเมริกาได้เคลื่อนไหวให้ปลดปล่อยกัญชามาก่อนประเทศไทยกว่า 20 ปี ในประเทศไทยก็มีการเรียกร้องปลดล็อคกัญชาออกจาก พรบ.ยาเสพติด แต่ก็ปลดได้เล็กน้อยยังให้ภาครัฐเป็นผู้ทดลอง เกิดปัญหาการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำ คุณเดชา กำลังเดินเรียกร้องให้ประชาชนสามารถใช้ปัญหาเป็นยาได้ สรุปโดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ช่วงที่ 1 เป็นเรื่องใกล้ตัว ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเหยื่อการกินรวบของกลุ่มทุนข้ามชาติในหลายมิติ หลายอย่างถูกวางแผนกินรวบ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยากจนขึ้น คุณหมอธีระวัฒน์ พูดเรื่องสารพิษ ยาฆ่าแมลง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน ประชาชนล้มป่วยเจ็บโดยไม่รู้ตัว เช่น โรคพาร์กินสันเฉียบพลัน อัลไซเมอร เบาหวาน เป็นโรคที่เกิดมาจากการบริโภคสารพิษ แต่ภาครัฐยังให้ใช้ต่อไปเพราะภาครัฐก็บริโภคสารพิษไปด้วยจึงเกิดการผิดปกติทางสมองไปด้วย คุณรสนาพูดในเรื่องกัญชาว่าทำไมกัญชาถึงถูกสกัดกั้นเนื่องมาจากการเมืองระดับโลก มันเป็นกระบวนการที่น่าเป็นห่วงเพราะทุกภาคส่วนเพิกเฉยเพราะนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สิทธิบัตรพันธุ์พืชก็ถูกผูกขาดไปหมดโดยทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ ทำให้ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ คนไทยจึงป่วยมากขึ้น ทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ด้วยการปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดด้วยการร่วมการเดินรณรงค์กับ อ.เดชา ศิริพัฒน์ จากพิจิตรถึงสุพรรณวันที่ 21 พ.ค. ถึง 9 มิ.ย 62

เสวนาช่วงที่ 2 5. พลังงานไทย ผลประโยชน์ของคุณหรือผลประโยชน์ของทุน โดย มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศซื้อน้ำมันจากเรา เช่น สหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและพม่าที่ซื้อน้ำมันดิบจากเราไปขายกลับราคาถูกกว่าเราที่ส่งออกให้กว่าครึ่งหนึ่ง สรุปว่าทุกวันนี้คนไทยทุกคนเลี้ยงบริษัทพลังงาน คำถามว่าทำไมคนไทยใช้น้ำมันแพง พบว่า ผลการกระชุมของคณะกรรมการพลังงาน ให้สมมุติว่าน้ำมันมาจากสิงคโปร์ จึงมีค่าโสหุ้ยอะไรต่างๆมากมายทั้งที่โรงกลั่นอยู่ที่ระยอง เราไปกำหนดสูตรสมมติว่านำเข้าเพราะจูงใจการลงทุน ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศแพง เรื่องก๊าซในผลิตได้จากแหล่งอ่าวไทยก็ให้สมมติว่าผลิตมาจากเมือง ราสทานูลา ประเทศซาอุดิอาระเบีย แล้วบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วเรานำเข้าก๊าซจริงหรือไม่ เราผลิตในประเทศได้พอใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ราคานำเข้า การสมมติว่านำเข้าแบบนี้จะทำให้บริษัทน้ำมันรวยขึ้นและถูกกฎหมายด้วย จึงมีคำถามว่ามีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการระดับสูงและนักวิชาการกับบริษัทเอกชนหรือไม่ สามารถดูได้จากผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวม 277 คน เป็นเงิน 3144 ล้านบาท เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 231 คน แล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพื่อปวงชนชาวไทย

6.ระวังทุนครอบงำ คลองไทย โดย คุณธีรชัย ถูวนารถนรานุบาล

การค้าขายระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1000ปีคือการค้าขายตามเส้นทางสายไหม ราชวงถังสร้างกระบวนการความปลอดภัยทำให้ร่ำรวยมาก คาราวานซีรายที่เป็นจุดพักจนสร้างเมืองสร้างอาณาจักรได้ หลังจากนั้น 300ปีที่แล้วคือการเดินเรือของพวกดัทธ์จากยุโรปอ้อมแอฟริกามายังเอเชีย จุดพักจึงเปลี่ยนไปตามจุดในทะเล แต่มีโครงการ one belt one road จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการเป็นจุดพักของเส้นทางสายไหมยุคใหม่ได้ ทั้งจีนและอินเดียจะสามารถส่งสินค้า คือมาลงเรือที่อันดามันแล้วเชื่อมด้วยระบบรถไฟ อาจจะสร้างท่าเรือน้ำลึกหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งหมดอาจจะมีคลองหรือไม่ก็ได้ ภาคประชาชนต้องเหนียวแน่นในขบวนการวางแผนไปจนถึงการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นไปด้วยประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

7.อนาคตโทรคมนาคมไทยในยุคอำนาจนิยม อุปถัมภ์ทุนนิยมอภิสิทธิ์ โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ นโยบายที่ออกมามีการเอื้อประโยชน์เอกชนที่คล้ายๆในอดีตเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ คือ ยืดเวลาชำระหนี้ของบริษัทมือถือ เป็นการช่วยเอกชนถึงระดับหมื่นล้าน ซึ่งขบวนการยังไม่สำเร็จเป็นเพียงนโยบาย ต่อไปหากมีการเปลี่ยนกฎหมายในอนาคตเพราะการเมืองเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามอาจจะมีการฟ้องร้องค่าโง่อีกหรือไม่ ตอนนี้เรามีเอกชนอยู่ 3 ราย ประเด็นสำคัญจะกระทบต่อการแข่งขันและนำไปสู่การผูกขาดในรูปแบบใหม่ในอนาคต รัฐจะเสียผลประโยชน์ในเชิงรายได้และประชาชนก็จะใช้ราคาโทรศัพท์แพงและอยู่ภายใต้ 3 ราย ควรจะมีการเปิดเสรีให้ผู้แข่งขันรายที่ 4 เข้ามาได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง กสทช.กับภาคเอกชนถ้ามากก็ไม่ดีเพราะเอื้อต่อกัน เป็นยุคอำนาจนิยมอุปถัมภ์ทุนนิยมอภิสิทธิ์ เป็นเอกชนนิยมคู่กับประชานิยม นอกจากนี้ยังอุ้มทีวีดิจิตอล คือให้คืนคลื่นและไม่จ่ายค่าเช่า ก็เป็นการเอื้อต่อเอกชนเช่นเดียวกันรัฐก็เสียประโยชน์

8. สารพัดค่าโง่ โง่เท่าไร ไม่รู้จักจำ โดย อาจารย์คมสัน โพธิ์คง

ค่าโง่ จริงๆมันเป็นการตอบแทนการลงทุนที่แสนฉลาด แบ่งเป็น 4 ยุค ยุคแรกคือแบบคลาสสิคเกิดขึ้นก่อนปี 2530 เป็นเรื่องแก้กฎหมายเอื้อฝ่ายทุน ยุคสองยังใช้กันมาถึงปัจจุบัน คือ ต้องจ่ายค่าโง่จากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพราะยอมให้กระบวนการเอกชนเข้ามามีอำนาจเหนือรัฐ ที่ผ่านมารัฐแพ้คดีอนุญาโตตุลาการมาตลอด กลายเป็นทำให้ประชาชนที่เสียภาษีมาเสียค่าโง่ จึงตั้งคำถามว่าอนุญาโตตุลาการซื้อได้หรือไม่ ยุคที่สาม เป็นเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จน รธน.50 เขียนให้ป้องกันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ต่อมาเกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาจึงทำการหั่นกิจการเป็นชิ้น ยุคที่ 4 ใช้กองทุน Thailand future fund หลายฝ่ายไม่รู้ว่านี่คือค่าโง่ชนิดหนึ่ง เป็นการผลักรัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ในรูปกองทุนthailand future fund และทำสัญญาต่างตอบแทนกับรัฐวิสาหกิจ

สรุปช่วงที่ 2 โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ช่วงแรกเราพูดถึงผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ช่วงที่สองเราพูดถึงผลกระทบต่อสิ่งไม่มีชีวิตคือทรัพยากร หม่อมกรพูดถึงราคามโน เราชอบอิงราคาต่างชาติทั้งๆที่เรามีทรัพยากรเอง การที่เกิดเรื่องพลังงานเพราะกฎกิติกาที่แปลกประหลาดเพราะเต็มไปด้วยบุคคลที่เต็มไปด้วยประโยชน์ทับซ้อน กระบวนการพลังงานจึงมีบทสรุปว่าปล่อยให้มีกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงได้หรือไม่ คุณสุภิญญา กล่าวว่า พูดถึงการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือกลุ่มทุน มีอีกหลายเจ้าที่อยากเข้ามาแข่งขันแต่เราเปิดโอกาสให้เข้ามาประมูลหรือไม่ อ.คมสัน พูดถึงค่าโง่ยุคใหม่ที่มีการแบ่งกิจการเป็นส่วนๆ เอาเข้าตลาดหุ้นเป็นแบบกองทุนแล้วโอนเงินให้เอกชนก่อน เรียกว่าค่าแกล้งโง่ สุดท้าย คุณธีรชัย พูดถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรและการท่องเที่ยว ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของประชาชน ทั้งหมดเราพูดถึงการโกงโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อประชาชนไม่มีสิทธิแม้กระทั่งฟ้องร้อง ก็คือการเคลื่อนไหวเรียกร้อง และสิ่งที่ไม่ได้ทำคือ การปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ถ้าหากประชาชนตื่นรู้ขึ้นแม้จะเปลี่ยนกฎหมายไม่ได้แต่เปลี่ยนนโยบายได้ ยกตัวอย่าง คือการล้มสิทธิบัตรกัญชาได้ทั้งที่เราไม่มีอำนาจ

คุณณรงค์ โชควัฒนา กล่าวปิด ขอบคุณทุกท่านที่มา พวกเราไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อบ้านเมือง ต้องขอแสดงความชื่นชมกับการจัดงาน รวมพลคนสู้ทุน มี 2 ประเภทคือทุนที่ดี กับทุนผูกขาดที่ไม่ดี ทำให้ผูกขาดเอาเปรียบประชาชน ไม่สามารถออกไปสู้กับใครในโลกได้ แต่ทุนที่ดีต้องมีการกำกับที่ดีรัฐต้องเข้าไปดูแลเพื่อให้การแข่งขันที่แข็งแรง ผู้บริโภคก็จะมีทางเลือก ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดก็เพราะไม่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพลังงาน หรือยาฆ่าแมลง จริงๆแล้วรัฐต้องอยู่เหนือทุน ไม่ถูกทุนครอบงำ ไม่ถูกทุนซื้อไป ต้องทำให้ทุนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คำว่ารัฐในที่นี้ หมายถึงการเมือง ฉะนั้น การเมืองต้องอยู่เหนือทุน น่าเสียดายที่กลายเป็นธุรกิจการเมืองไป เราต้องปรับจิตสำนึกใหม่คือ 1.อย่าเลือกคนรวย อย่าเชื่อว่าคนรวยไม่โกง 2.อย่าเลือกเพราะเค้าไม่โกงเพราะเค้าไม่มีโอกาสโกง 3. อย่าเลือกคนเลวน้อย ข้อสรุปคือ เราต้องพึ่งตนเองและรู้เท่าทันการเมืองคุณณรงค์ โชควัฒนา กล่าวปิด ขอบคุณทุกท่านที่มา พวกเราไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อบ้านเมือง ต้องขอแสดงความชื่นชมกับการจัดงาน รวมพลคนสู้ทุน มี 2 ประเภทคือทุนที่ดี กับทุนผูกขาดที่ไม่ดี ทำให้ผูกขาดเอาเปรียบประชาชน ไม่สามารถออกไปสู้กับใครในโลกได้ แต่ทุนที่ดีต้องมีการกำกับที่ดีรัฐต้องเข้าไปดูแลเพื่อให้การแข่งขันที่แข็งแรง ผู้บริโภคก็จะมีทางเลือก ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดก็เพราะไม่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพลังงาน หรือยาฆ่าแมลง จริงๆแล้วรัฐต้องอยู่เหนือทุน ไม่ถูกทุนครอบงำ ไม่ถูกทุนซื้อไป ต้องทำให้ทุนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คำว่ารัฐในที่นี้ หมายถึงการเมือง ฉะนั้น การเมืองต้องอยู่เหนือทุน น่าเสียดายที่กลายเป็นธุรกิจการเมืองไป เราต้องปรับจิตสำนึกใหม่คือ 1.อย่าเลือกคนรวย อย่าเชื่อว่าคนรวยไม่โกง 2.อย่าเลือกเพราะเค้าไม่โกงเพราะเค้าไม่มีโอกาสโกง 3. อย่าเลือกคนเลวน้อย ข้อสรุปคือ เราต้องพึ่งตนเองและรู้เท่าทันการเมือง

 
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    

email : webmaster@ThaiEnergyReform.Com หรือ GasThai@Hotmail.Com     วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม 2565


                               
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


Since 15 August 2018

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china