เกี่ยวกับเรา
(view = 1923)


เครื่องหมาย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.)
ออกแบบโดย นายสังวรณ์ ฤทธิเดช ที่ชนะเลิศที่ 1 ในการประกวด โลโก้เครื่องหมาย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน จากผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ


มอสปิโต้ มาสคอต คปพ. ออกแบบโดย นายเจด เภกะนันทน์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ประกอบด้วยนักวิชาการ และ ภาคประชาชน ที่มีความประสงค์จะให้มีการปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทย ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ เกิดประโชน์ต่อประชาชน อย่างเป็นธรรมและมีความยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิรูปดังต่อไปนี้ Click ดูแนวทางการปฏิรูปในแนวทาง เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)

คณะที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ภาคนักวิชาการ ตัวแทนกลุ่มคณะบุคคล
๑. นาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริ (ตัวแทนกลุ่มคณะบุคคล ปฏิรูปพลังงานไทย)
๒. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร)
๓. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง)
๔. นางสาวรสนา โตสิตระกูล (สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ สาขาพลังงาน)
๕. รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (นักวิชาการด้าน นโยบายสาธารณะ)
๖. ดร.นพ สัตยาศัย (นักวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
๗. นายคมสัน โพธิ์คง (นักวิชาการ ด้านกฎหมาย)
๘. มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี (นักวิชาการ ด้านนโยบายพลังงานและทรัพยากร)
๙. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ (นักวิชาการ และสื่อมวลชนด้านพลังงาน)
๑๐. นายรุ่งชัย จันทสิงห์ (นักวิชาการ ด้านพลังงาน)
๑๑. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา (ตัวแทน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน)
๑๒. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม (ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและอดีต สว.จ.สมุทรสงคราม)
๑๓. นายวีระ สมความคิด (เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น)
๑๔. นางรวิฐา พงศ์นุชิต (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชี)
๑๕. นายหาญยิ่ง รัตนทุมมาพร (ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมศาสตร์)
๑๖. นายตะวัน คงวัฒนานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมศาสตร์)
๑๗. นายภัควัฒน์ เภกะนันต์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมศาสตร์)
๑๘. ผศ. ประสาท มีแต้ม (นักวิชาการด้านพลังงาน)
๑๙. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (นักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า)
๒๐. ดร.มนูณ อร่ามรัตน์ (นักวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์)
๒๑. ดร.อรพันธ์ อัตถากร (นักวชาการด้านสังคมศาสตร์)
๒๒. ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ)
๒๓. นายณรงค์ โชควัฒนา (นักวิชาการด้านพลังงาน)
๒๔. นางสารี อ๋องสมหวัง (เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
๒๕. นางยินดี วัชรพงษ์ ต่อสุวรรณ (อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกา)
๒๖. นายกมล กมลตระกูล (นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน)
๒๗. พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ (นักวิชาการด้านพลังงานและความมั่นคง)
๒๘. พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน (สื่อมวลชนด้านพลังงานและความมั่นคง)
๒๙. พลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ (นักวิชาการด้านพลังงานและความมั่นคง)
๓๐. พล.ท.เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม (นักวิชาการด้านพลังงานและความมั่นคง)
๓๑. พล.ต.เจริญ เตชะวณิช (นักวิชาการด้านพลังงานและความมั่นคง)
๓๒. พันโทแพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี (เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ)
๓๓. พันโทรัฐเขต แจ้งจำรัส (นักวิชาการ ด้านความมั่นคงและพลังงาน)
๓๔. นางสิริพร ไศละสูต (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
๓๕. นายเสถียรภาพ นาหลวง (นักวิชาการ ด้านกฎหมายภาษี)
๓๖. นายชาตรี ฤทธิ์ทอง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางทะเล)
๓๗. นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด (นักวิชาการด้าน เศรษฐศาสตร์)
๓๘. นายสมศักดิ์ เธียรจรูญกุล (นักวิชาการด้านกฎหมาย)
๓๙. นายกฤษศักดา วัฒนพงษ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
๔๐. นายจรัส วีสุวรรณ (นักวิชาการ ด้านกฎหมาย)
๔๑. นายบรรจง นะแส (สมาคมรักษ์ทะเลไทย)
๔๒. นายศรีสุวรรณ จรรยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
๔๓. นายสุกฤษย์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
๔๔. นพ.อนันต์ บุญโสภณ (ผู้ติดตามปัญหาพลังงานสงขลา)
๔๕. นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและอดีตรองผู้ว่า กฟผ.)
๔๖. นายนพพล โกมารชุน (ผู้ติดตามการปฏิรูปพลังงาน)
๔๗. นายศตวรรษ เศรษฐกร (ผู้ติดตามการปฏิรูปพลังงาน)
๔๘. นายสมชาย มีบางยาง (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
๔๙. นายสมคิด หอมเนตร (นักวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์)
๕๐. นายกมล ตันธนะศิริวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมศาสตร์)

สมาชิกเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ภาคตัวแทนกลุ่ม สมาคม ชมรม มูลนิธิ ภาคประชาสังคม

๑. ดร.ชนวีร์ สุภัทรเกียรติ (ชมรมวิศวจุฬาฯ ปฏิรูปประเทศไทย)
๒. นายไชยนิรันดร์ พะยอมแย้ม (องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม)
๓. นายประสิทธิชัย หนูนวล (ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน ภาคใต้)
๔. นางนิตยาพร สุวรรณชิน (เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากแก๊สและน้ำมันแพงเชียงใหม่)
๕. นายณกานต์ จันธิราชนารา (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดลำปาง)
๖. นายสมรชัย ตระหง่านกิจ (กลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรไทย)
๗. นายพีรพล พัฒนจิตวิไล (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดนครราชสีมา)
๘. นายบรรจง นะแส (สมาคมรักษ์ทะเลไทย)
๙. นายอานนท์ วาทยานนท์ (เครือข่ายปกป้องหมู่เกาะแห่งชีวิต เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง)
๑๐. นางสมนึก คำผ่อง (เครือข่ายสภาปฏิรูปพลังงาน)
๑๑. นายสมมาตร พรนที (เครือข่ายสภาธรรมาภิบาล)
๑๒. นายกฤช เทพบำรุง (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดภูเก็ต)
๑๓. นายบุญเก็ง เลขวิวัฒน์ (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
๑๔. นายชุมพล ลีลานนท์ (กลุ่มล้านนาปฏิรูป 8 จังหวัดภาคเหนือ)
๑๕. นายสมนึก สุปิยะพาณิชย์ (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดนครสวรรค์)
๑๖. ดาบตำรวจภิรมย์ เชื้อผู้ดี (กลุ่มปฏิรูปพลังงาน จังหวัดสิงห์บุรี)
๑๗. นางสาวปิยะนุช มหาปิยศิลป์ (กลุ่มปฏิรูปพลังงาน จังหวัดนครปฐม)
๑๘. นายจริน เดชเดชะ (กลุ่มปฏิรูปพลังงาน จังหวัดกำแพงเพชร)
๑๙. นายวันชัย มณีเพ็ชร (กลุ่มปฏิรูปพลังงาน จังหวัดตราด)
๒๐. นายชลกมล ตั้งเกลียวตระกูล (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดสระบุรี)
๒๑. นางขวัญตา ทิพานำชัย (กลุ่มปฏิรูปพลังงาน จังหวัดสุพรรณบุรี)
๒๒. นายไพเราะ ลิ้มตระกูล (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดอุตรดิต)
๒๓. นายศิลป์สร้าง จนทุกชาติ (กลุ่มปฏิรูปพลังงานจังหวัดอุทัยธานี)
๒๔. นายสุพล พูลพิพัฒน์ (เครือข่ายปฏิรูปพลังงาน เพชรบูรณ์)
๒๕. นายทรงยศ แสนโคตร (ตัวแทนชาวบ้านนามูล หมู่ ๗)
๒๖. นายวิจาร ขันธุวาร (ศูนย์ปกป้องสิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดตราด
๒๗. นางมนีรัตน์ เลาวเลิศ (เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร)
๒๘. นายภัชกฤต ศุภลักษณ์ (เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา)
๒๙. นายสุวิชาณ สุวรรณาคะ (เครือข่ายการเมืองภาคประชาชนปกป้องผลประโยชน์ชาติ )
๓๐. นายไชยยันต์ ถนอมวงศ์คเณ (เครือข่ายประชาธรรมปฏิรูปพลังงาน)
๓๑. นายนิพนธ์ ฤทธิชัย (เครือข่ายคนรักษ์อ่าว จังหวัดชุมพร)
๓๒. นายสดใส สร่างโศก (เครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)
๓๓. นางสาว พณิตา งามสุข (เครือข่าย อีอาร์ วีอาร์วอทชิงยู)
๓๔. นายสิจินต์ ถวัลย์อรรณพ (กลุ่มกถินยักษ์รักพระเจ้าอยู่หัว)
๓๕. นายวิเชียร เจษฎากานต์ (กลุ่มทวงคืนพลังงาน ราชบุรี)
๓๖. นายเกษม บุญชนะ (กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จังหวัดชุมพร)
๓๗. นาย วีระชัย ช้างสาร (กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จังหวัดระยอง)
๓๘. นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว (กลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
๓๙. มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
๔๐. นายบรรยง อำพรตระกูล (ชมรมรถโดยสารร่วม ขสมก.)

คณะทำงานด้าน กิจกรรม จัดทำข้อมูลสื่อสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
๑. นายพีรพงษ์ พรหมทอง
๒. นายธนา นาคบุญนำ
๓. นางสาวใจทิพย์ พูนทวีพานิช
๔. นางสาวณิชาภา พิศสุวรรณ
๕. นายประการ ก่อเกียรติจรูญ
๖. นายศตวรรษ เศรษฐกร
๗. นางสาวพจศนา บุญทอง
๘. นายสังวรณ์ ฤทธิเดช
๙. นางสาวกุลนภา วัฒนกำธรกุล
๑๐.นายไกรสร เชาวนระบิน
๑๑.นางสาวพณิตา งามสุข
๑๒.นายเจด เภกะนันทน์
๑๓.คุณจักรกริช จัดเขตกรรม
๑๔.คุณจิราภรณ์ จันทร์อับ
๑๕.คุณวันชัย สุนทรถาวร
๑๖.คุณบานฤทัย สุนทรถาวร

 
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    

email : webmaster@ThaiEnergyReform.Com หรือ GasThai@Hotmail.Com     วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม 2565


                               
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


Since 15 August 2018

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china