ข่าวสารและกิจกรรม
(view = 8946)
แถลงข่าวเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง ๖ ประเด็นดังนี้
Click ดูรายละเอียดกิจกรรมที่นี่ครับ
Click ดูรายละเอียดขอเสนอของ คปพ. ที่นี่ครับเสวนา “รวมพลคนสู้ทุน...(ผูกขาด)” วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต, มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) Click ดูรายละเอียดกิจกรรมที่นี่ครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)แถลงจุดยืน ขอให้ยกเลิกการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มิชอบและจัดการประมูลขึ้นใหม่ หลัง ครม.รับรองผลการประมูลเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 พร้อมทำหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคาร TST Tower ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 9 เขตจตุจักร กทม. (ห้าแยกลาดพร้าว)เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)แถลงข่าวใน วันศุกร์ ที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. เรื่อง “ทวงสัญญา สนช. และ คสช. ศึกษาการจัดตั้ง บรรษัทพลังงานแห่งชาติ (NOC) ภายใน 1 ปีก่อนประมูลบงกช เอราวัณ” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคาร TST Tower ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 9 เขตจตุจักร กทม. (ห้าแยกลาดพร้าว)

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าวกรณี การวาง TOR ประมูลเอราวัณและบงกช รมว. พลังงาน รับประกันได้หรือไม่ว่าจะทำให้เกิดการแข่งขันเสรี ในการเสนอผลตอบแทนแก่รัฐสูงสุด มิใช่เป็นการล็อกสเปกที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันจริง หรือเหลือผู้เข้าแข่งขันไม่กี่รายจนเกิดการฮั้วแบ่งพื้นที่ประมูลได้ใน วันจันทร์ ที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 22 อาคาร TST Tower มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดีรังสิต (ห้าแยกลาดพร้าว, ซอย วิภาวดี 9)เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือ เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง ขอมติให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้ซื้อหุ้นในโควตาผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.กพร. วันจันทร์ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามมติ คตง กรณีการคืนท่อก๊าซธรรมชาติ

ณ.สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เรื่อง คัดค้านร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับของกระทรวงพลังงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.กระทรวงพลังงาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องข้อมูลใหม่และความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลต่อการดำเนินการด้านปิโตรเลียม ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑การดำเนินคดีความผู้กระทำความผิดกรณีการคืนท่อก๊าซธรรมชาติ โดยยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อศาลปกครองสูงสุด
เรื่องที่ ๒การทวงสิทธิของประชาชนในความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตลอดจน การรักษาประโยชน์ของชาติสูงสุด กรณีการตรากฎกระทรวงพลังงาน ๓ ฉบับ
เรื่องที่ ๓เรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้ซื้อหุ้นในโควตาผู้มีอุปการคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ณ.อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลรัฐธรรมนูญ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิ มีสิทธิอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓, มาตรา ๔, มาตรา ๕, มาตรา ๒๑๓ เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่า การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พ.ร.บ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... นั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง และมาตราอื่นๆ ต่อไป
อังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) แถลงข่าว เรื่อง “มาตรการและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีกฎหมายปิโตรเลียมขัดรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา ตึกหลังอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิ ๑๔ ตุลาฯ อาคารสำนักงานตึกหลัง อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)แถลงข่าว เรื่อง "ขอให้นายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระงับการทูลเกล้าฯ ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อทบทวนการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมภาคประชาชนเครือข่ายต่างร่วมลงนามในหนังสือเพื่อยื่นต่อ นายกรัฐมนตรี หน้าทำเนียบรัฐบาล

พฤหัสบดี วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมภาคประชาชนเครือข่ายต่างร่วๆมาลงนามในหนังสือเพื่อยื่น เพื่อยื่นหนังสือ ถึง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ทบทวน ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการประชุมวาระ สองและสาม หลังจากนั้น ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านร่าง พรบ. ทั้งสองฉบับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าวเรื่อง "ชี้แจงกรณีการพาดพิงของนายกรัฐมนตรีต่อภาคประชาชน และเรื่องนายกรัฐมนตรีติดหลุมพรางกับดักของกลุ่มทุนพลังงาน" แถลงข่าวโดย ธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล, รสนา โตสิตระกูล, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ๑๔ ตุลาฯ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาฯ

เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าว เรื่อง "ทำไมต้องคัดค้านกฎหมายปิโตรเลียมอัปยศ ปล้นกลางแดด ทิ้งมรดกบาปไว้ให้ลูกหลาน" และ "ชี้แจงตอบโต้มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล(หม่อมอุ๋ย) กรณีบรรษัทพลังงานแห่งชาติ" วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา(อาคารสำนักงาน) อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
แถลงข่าวและเสวนา เรื่อง โค้งสุดท้าย กฎหมายปิโตรเลียมลักหลับ!? อย่าทิ้งมรดกบาปไว้ให้ลูกหลาน
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ ห้องรานี โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ (ติดสนามหลวง)
นำโดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล คุณรสนา โตสิตระกูล มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ) แถลงข่าว “หยุดมติ ครม. ลักหลับ??? เตะถ่วงคืนท่อก๊าซธรรมชาติ???” ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรานี โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์
โดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล คุณรสนา โตสิตระกูล อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คุณบุญยืน ศิริธรรม และคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงงานไทย (คปพ.) แถลงข่าวครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของ ปตท. ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างว่าเป็น "ผู้มีอุปการะคุณ" ของ ปตท. ว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ รวมถึงญาติพี่น้องและครอบครัว รวมอยู่ด้วย หรือไม่ ? ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

เครือข่ายประชาชนปฎิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือถึงสตง.และคตง. "ดักคอฮั้วท่อก๊าซ" ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท (ติดกับกระทรวงการคลัง)เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) แถลงข่าว เรื่อง "เปิดสินบนโรลส์-รอยซ์ กระทบ พรบ.ปิโตรเลียม" วันพฤหัส ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสีดา โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอแยล) สนามหลวง แถลงข่าวโดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล คุณรสนา โตสิตระกูล มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ที่ คปพ. ๐๕๙/๒๕-๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จดหมาย กราบเรียน ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การทวงคืนทรัพย์สินของรัฐจากการแปรรูป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คปพ. ยื่นจดหมาย กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ทบทวนนโยบายรัฐบาลด้านปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติใน ๓ เรื่อง คือ เรื่องต่ออายุสัญญาสัมปทานการขุดเจาะและผลิต ให้แก่ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม ๒ ฉบับ และ เรื่องการเรียกคืนท่อก๊าซธรรมชาติ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จดหมาย กราบเรียน ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การทวงคืนทรัพย์สินของรัฐจากการแปรรูป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คปพ.ยื่นจดหมาย กราบเรียน ฯพณฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิ โตรเลียม พ.ศ. ... จำนวน 214,80 คน

(ภาพกิจกรรมมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พรบ.ปิโตรเลียม และ พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ร่างโดยกระทรวงพลังงาน และผ่านความเห็นชอบของ ครม.จะเข้าสภานิตบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 พร้อมกัน ภาคประชาชนก็ได้เข้าชื่อในการเสนอ พรบ.การประกอบกิจการปิโตรเลียม ที่ร่างโดยภาคประชาชน ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)การแถลงข่าวของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) เรื่อง ลงนามคัดค้านร่าง พรบ.ปิโตรเลียม และ พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และความคืบหน้าการเข้าชื่อของประชาชนในการเสนอ พรบ.การประกอบกิจการปิโตรเลียมของประชาชน ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องเทียนสิน ชั้น 3แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่อง เปิดโปงเงื่อนงำร่างกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับ ที่ลักหลับผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 มิ.ย 59 ที่ผ่านมา
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้นที่ 22 อาคารทีเอสที ปากซอยวิภาวดีรังสิต 9 อาทิตย์ที่ 19 มิ.ย 59 เวลา 14:00 น.วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง ชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีพาดพิง คปพ. ให้รับผิดชอบหากการผลิตปิโตรเลียม บงกช และเอราวัณ ล่าช้า และทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ณ ห้องแก้วกมล โรงแรมเดอะสุโกศล

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ยิ่นหนังสือ กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เรื่อง ข้อสงสัยในวาระซ่อนเร้นของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จากคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีอ้างว่าจะเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกช
29 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 น. แถลงการณ์ คปพ. จี้รัฐหยุดมอบสิทธิ์การผลิตปิโตรเลียม "เอราวัณ - บงกช" ให้ผู้รับสัมปทานรายเดิมแบบไม่ต้องประมูล นัดหมายยื่นหนังสือวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 9.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กพร. ตรงข้าม ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล


๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หนังสือ กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผ่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การกีดกันภาคประชาชนจากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ....

เรื่อง ขอให้ดำเนินการโอนคืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กลับมาเป็นของรัฐให้ครบถ้วน ตามแนวทางของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ตั้งคณะกรรมการ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ขึ้นมาฉบับใหม่ โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ที่คิดต่างจากทุกฝ่าย
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. กิจกรรมงานเสวนา “สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ตอน “ผังเมือง” จัดโดยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ร่วมกับเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากประกาศผังเมือง จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิสัยทัศน์ประชาชนว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตอน ผังเมือง” ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คปพ. ทำหนังสือ หนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อ เรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อลดราคาน้ำมัน ลดราคาแอลพีจี ลดราคาเอ็นจีวีสำหรับภาคขนส่ง ลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับที่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ ลดราคาไฟฟ้า เนื่องในโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาต่ำลงมากที่สุดในรอบ ๑๓ ปี

 
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
Home | Download ข้อมูลสารสนเทศ | แนวทางปฏิรูป | ข่าวสารและกิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา    

email : webmaster@ThaiEnergyReform.Com หรือ GasThai@Hotmail.Com     วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม 2565


                               
Copy Right © www.คปพ.com ::: เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) © www.ThaiEnergyReform.Com


Since 15 August 2018

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china